Statut Towarzystwa Reintegracji Społecznej


tekst jednolity uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 24 stycznia 2011 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, nosi nazwę "Towarzystwo Reintegracji Społecznej", jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby podejmujące działalność na rzecz reintegracji społecznej oraz zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

§3

Nazwa Towarzystwa oraz logo jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 4

Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz. l04 z późniejszymi zmianami). Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 5

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Łąki w gminie Radzymin.

 

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

 

§ 7

Towarzystwo może powoływać fundacje i być członkiem związku stowarzyszeń. Towarzystwo może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§8

Nadzór nad Towarzystwem sprawuje Starosta Powiatu Wołomińskiego (zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

§9

Towarzystwo może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w przepisach prawa, a szczególnie Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz niniejszym statutem.

 

§10

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych Towarzystwa

 

§ 11

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach oraz niniejszym statutem. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 12

Towarzystwo ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały. Oddział posiada osobowość prawną i może obejmować jedno lub kilka województw.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 13

Celem Towarzystwa jest:

 1. Przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
 2. Wspieranie i prowadzenie programów reintegracji społecznej;
 3. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§14

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Bezpośrednią pomoc osobom, rodzinom i grupom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 2. Tworzenie i propagowanie modeli, metod i standardów reintegracji społecznej;
 3. Działania popularyzujące wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:
  • organizowanie szkoleń i praktyk zawodowych,
  • organizowanie konferencji i seminariów,
  • wydawanie i upowszechnianie opracowań i materiałów szkoleniowych,
  • wspieranie i prowadzenie programów badawczych dotyczących problematyki społecznej

§15

Towarzystwo może realizować zadania publiczne w zakresie::

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 18. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 19. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. promocji i organizacji wolontariatu;
 21. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 16

Członkami Towarzystwa są: Członkowie założyciele, którzy wraz z zarejestrowaniem Towarzystwa stają się jego członkami zwyczajnymi.

Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, akceptujące cele Towarzystwa, które złożą pisemną deklarację członkowską i uzyskają rekomendację dwóch członków Towarzystwa.

Członkowie honorowi - osoby fizyczne nie będące członkami zwyczajnymi - za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Towarzystwa. Przynależność do Towarzystwa nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.
 

§17

Nabycie praw członka zwyczajnego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 16 niniejszego Statutu. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Towarzystwa, nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

§18

 1. Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Towarzystwa, prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Towarzystwa, prawo do korzystania z pomocy Towarzystwa w ramach określonych w statucie,
 2. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa, przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, terminowo opłacać składki członkowskie,
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego, głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu oraz obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 19

 

 1. Utrata członkostwa Towarzystwa następuje w razie:
  1. śmierci członka,
  2. wystąpienia członka z Towarzystwa,
  3. skreślenia z listy członków,
  4. wykluczenia członka z Towarzystwa.
 2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku.
 3. Wykluczenie członka z Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
  1. nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  2. działania na szkodę Towarzystwa,
  3. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
 4. Członkostwo honorowe wygasa przez:
  1. dobrowolne zrzeczenie się,
  2. pozbawienie tej godności przez Zgromadzenie Członków lub Delegatów,
  3. śmierć lub utratę praw obywatelskich.
 5. 5. Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego zgromadzenia Członków lub Delegatów. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach członkowskich określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Członków lub Delegatów.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§20

Władzami Towarzystwa są :
Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,

§21

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

§22

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 30 osób wówczas Walne Zgromadzenie Członków zastępowane jest Walnym Zgromadzeniem Delegatów wybieranych w proporcji 1 Delegat na 7 członków zwyczajnych. Każdy Oddział Terenowy wybiera z pośród swych członków Delegatów w liczbie proporcjonalnej do ilości członków Oddziału. Delegaci wybierani są na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Terenowego w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych organów (zgodnie z §23 niniejszego Statutu).
Kadencja trwa 3 lata. Delegatom nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.

§23

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa, w tym wybór władz i Delegatów, zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych organów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia

 

Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów/

§24

 1. Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Towarzystwa oraz osoby zaproszone.
 2. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów może odbyć się w każdym czasie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu wniosku w tej sprawie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej ? liczby członków Towarzystwa

§25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów w szczególności należy:

 1. uchwalanie statutu i zmian w statucie Towarzystwa;
 2. ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji;
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa;
 5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalenie regulaminów władz Towarzystwa, Oddziałów Terenowych oraz doraźnych komisji w razie ich powołania;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd;
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
 10. nadawanie godności członka honorowego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie pozbawienia tej godności;
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów;

§26

 1. terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W razie braku quorum określonego w § 23 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 4. Członkom wybranym do władz Towarzystwa nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.

 

Zarząd Towarzystwa

§27

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa Towarzystwa oraz 2 członków zarządu.
 2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.

§28

Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów.

§29

 1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów.
 2. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
  1. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków/Delegatów,
  2. opracowywanie planów i programów działalności Towarzystwa,
  3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. podejmowanie uchwał o w sprawach członkowskich określonych statutem,
  5. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa,
  6. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
  7. powoływanie, w miarę potrzeb, fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Towarzystwa,
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków/Delegatów,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
  10. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa.
  11. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziałów Terenowych
  12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych organizacji lub spółek;
  13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 30

Zarząd powołuje Oddziały i określa obszar ich działania.

 

§31

 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa

§32

 1. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia z Towarzystwa, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
 3. w takim przypadku może być uzupełniony spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Komisji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  1. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
  2. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków/Delegatów;
  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
  4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań księgowo finansowych sporządzonych przez Zarząd.

§33

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa oraz członków Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

 

Rozdział V
Oddziały Stowarzyszenia

§34

 1. Zarząd Towarzystwa na wniosek co najmniej 15 członków powołuje Oddział Terenowy i ustala jego obszar działania.
 2. Oddziały działają na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów Towarzystwa.

§35

Władzami Oddziału Towarzystwa są :
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
Zarząd Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§36

Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§37

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 38

 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 1/4 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie 6 tygodni od chwili złożenia wniosku.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

§39

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Oddziału,
 2. wybór prezesa Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów Towarzystwa,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

§ 40

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i są one protokołowane.

§ 41

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa pełniącego także funkcję sekretarza oraz skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy :

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 2. uchwalanie rocznych planów działania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 4. powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych,
 5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia i skreślenia z listy członków Oddziału,
 7. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału,
 8. składanie sprawozdań Zarządowi Towarzystwa.

§43

Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, w tym przewodniczącego , którego to komisja wybiera ze swego grona. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

 

§44

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok,
 2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału,
 3. składanie podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności,
 4. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowo księgowych sporządzanych przez Zarząd Oddziału.

§ 45

Jeżeli w czasie kadencji Komisji Rewizyjnej ich skład osobowy zmniejszy się o nie więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§ 46

Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym.

§ 47

Do podpisywania, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Oddziału upoważniony jest każdy z Członków Zarządu

§ 48

Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Towarzystwa.

 

Rozdział VI
Majątek i prowadzenie spraw finansowych Towarzystwa

§ 49

Źródłami powstania majątku Towarzystwa są :

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
 3. dotacje,
 4. darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
 5. dochody z ofiarności publicznej,
 6. dochody z działalności gospodarczej.

§ 50

Zabronione jest

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. Przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego statutu przez szczególne zasady należy rozumieć zasady odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.

§ 51

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Towarzystwa i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważniony jest każdy z członków Zarządu.

Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Towarzystw
a

§ 53

 1. Likwidacja Towarzystwa następuje w razie :
  1. podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów,
  2. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Towarzystwa.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów o rozwiązaniu Towarzystwa może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 3/4 głosów.
 3. Majątek z likwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
 4. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd. Koszty likwidacji Towarzystwa, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Towarzystwa.
 5. O likwidacji Towarzystwa Zarząd zawiadomi Starostę Powiatu Wołomińskiego.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 54

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Towarzystwa nie podlegają zwrotowi.

Warszawa 24 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Zgromadzenia: Edward Orpik
Sekretarz Zgromadzenia: Dorota Szatkowska

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
04-761 Warszawa
ul. Zwoleńska 81L
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję