Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Reintegracji Społecznej w 2017 r.

 

I. Podstawowe informacje o Towarzystwie Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006 r. przez osoby od lat pracujące
z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Członkowie Towarzystwa postanowili powołać organizację która będzie prowadziła programy pomocy rodzinom i osobom wykluczonym społecznie. Towarzystwo
ma również za zadanie wspieranie innych środowiskowych programów reintegracji społecznej, szkolenie wolontariuszy, oraz popularyzowanie wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym w dniu 21.03.2007 nr 000276994.

Cele statutowe Towarzystwa:

 1. Przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
 2. Wspieranie i prowadzenie programów reintegracji społecznej;
 3. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Bezpośrednią pomoc osobom, rodzinom i grupom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 2. Tworzenie i propagowanie modeli, metod i standardów reintegracji społecznej;
 3. Działania popularyzujące wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:
  • organizowanie szkoleń i praktyk zawodowych,
  • organizowanie konferencji i seminariów,
  • wydawanie i upowszechnianie opracowań i materiałów szkoleniowych,
  • wspieranie i prowadzenie programów badawczych dotyczących problematyki społecznej.

 

W roku 2017 Towarzystwo Reintegracji Społecznej zrealizowało następujące projekty:

 

I. "Konsultacje wychowawcze"

Głównym celem projektu było rozwiązywanie podstawowych problemów w rodzinach borykających się z nasilonymi trudnościami wychowawczymi, zagrożonych odebraniem dzieci oraz pomoc rodzinom zainteresowanym odzyskaniem dzieci z pieczy zastępczej. Zatrudnieni w programie psycholodzy i pedagodzy pracowali nad: poprawą relacji rodzice ?dzieci, wzrostem umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców oraz nad poprawą sytuacji szkolnej dzieci. Praca zaczynała się od nawiązania kontaktu z rodzinami zainteresowanymi pomocą w rozwiązaniu trudności wychowawczych, pracą nad poprawą relacji z dziećmi, utrzymaniem rodziny w całości, czy powrotem dzieci z pieczy zastępczej. W pierwszej kolejności diagnozowano przyczyny problemów w rodzinie. Następnie terapeuci prowadzili postępowanie nastawione na poprawę relacji w rodzinie, lepsze zrozumienie siebie i swoich problemów, a pedagodzy wspierali opiekunów w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych. Dzieci mogły też korzystać ze wsparcia wolontariuszy w nadrabianiu zaległości szkolnych. Z programu skorzystało 9 rodzin.

Program był współfinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.

 

II. "Pomoc rodzinom w budowaniu partnerskich relacji z dziećmi"

Głównym celem projektu było rozwiązanie podstawowych problemów w rodzinach borykających się z nasilonymi trudnościami wychowawczymi, zagrożonych odebraniem dzieci oraz pomoc rodzinom zainteresowanym odzyskaniem dzieci z pieczy zastępczej.

Podjęte działania służyły realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych, takich jak: poprawa relacji rodzice-dzieci, wzrost umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców, poprawa sytuacji szkolnej dzieci, poprawa relacji między rodzicami. Z programu skorzystało 11 rodzin.

Program był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

III. Szkolenie zawodowe

Towarzystwo prowadziło w 2017 roku intensywne praktyczne szkolenie stażystów i wolontariuszy
w zakresie  prowadzonych form reintegracji społecznej.

Szkolenie to obejmowało:

 1. wspólne z asystentem kontakty z rodzinami:
  • planowanie kontaktów,
  • omówienia po spotkaniach,
  • formułowanie wniosków,
  • informacje zwrotne,
 2. wspólne z asystentem przygotowywanie:
  • diagnozy rodziny
  • programu pomocy rodzinie
 3. udział w cotygodniowych zebraniach zespołu
 4. udział w comiesięcznych superwizjach

W 2017 roku w szkoleniu brało udział 8 wolontariuszy.

 

IV. Sprawozdanie finansowe

I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 32.000,00
2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki         19.950,00
3. Pozostałe przychody statutowe 9.950,00
4. Darowizny 6.230,00
  razem 68.130,00
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
1.

Program: "Pomoc rodzinom w budowaniu partnerskich relacji z dziećmi"

36.700,00
2. Program: "Konsultacje wychowawcze" 25.200,00
3. Koszty działalności (materiały, usługi)           6.091,00
4. Koszty zarządu 526,00
  razem 68.517,00

 

 

 

 

 

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel./fax 22 622-13-15
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742