Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Reintegracji Społecznej w 2014 r.

Podstawowe informacje o Towarzystwie Reintegracji SpołecznejTowarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006 r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Członkowie Towarzystwa postanowili powołać organizację która będzie prowadziła programy pomocy rodzinom i osobom wykluczonym społecznie. Towarzystwo ma również za zadanie wspieranie innych środowiskowych programów reintegracji społecznej, szkolenie wolontariuszy, oraz popularyzowanie wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym w dniu 21.03.2007 nr 000276994.

 

 

 

 

 1. Cele statutowe Towarzystwa:
 2. Przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
 3. Wspieranie i prowadzenie programów reintegracji społecznej;
 4. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

 

 1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 2. Bezpośrednią pomoc osobom, rodzinom i grupom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 3. Tworzenie i propagowanie modeli, metod i standardów reintegracji społecznej;
 4. Działania popularyzujące wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:
  • organizowanie szkoleń i praktyk zawodowych,
  • organizowanie konferencji i seminariów,
  • wydawanie i upowszechnianie opracowań i materiałów szkoleniowych,
  • wspieranie i prowadzenie programów badawczych dotyczących problematyki społecznej

I. Asysta rodzinna

W 2014 roku Towarzystwo Reintegracji Społecznej kontynuowało program asysty rodzinnej. Program prowadzony był w środowisku osób i rodzin, które od wielu pokoleń "dziedziczą" biedę, destrukcyjne sposoby radzenia sobie z problemami takimi jak uzależnienia czy przestępczość oraz trwale żyją w obszarze wykluczenia społecznego.

Jego celem była wszechstronna pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chciały odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny). Program zakłada aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin, będzie też wprowadzał aktywne formy przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi.

W ramach projektu terapeuci zatrudnieni w Towarzystwie prowadzili systematyczną pracę z rodzinami, w których występuje równocześnie wiele problemów: bieda, brak pracy, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, problemy z prawem. W pracy z rodzinami terapeutom towarzyszyli wolontariusze, którzy pomagając w pracy uczyli się zawodu.

Program skierowany były do rodzin z dziećmi mieszkających w powiatach legionowskim i wołomińskim, którym udzielana była wszechstronna pomoc socjalna, psychologiczna oraz interwencja kryzysowa, przeciwdziałające rozpadowi rodziny.

 1. Towarzystwo wdrażało model Indywidualnej Asysty Rodzinnej, który zakłada pomoc rodzinom w następujących obszarach:
 2. pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych,
 3. pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
 4. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 5. wspieranie aktywności społecznej,
 6. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 7. pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

W 2014 roku wsparciem objętych było 29 osób z 7 rodzin.

Dodatkowo, w przypadku gdy zaszła taka potrzeba, poszczególni członkowie rodziny otrzymywali specjalistyczną pomoc polegającą na terapii uzależnienia, terapii małżeńskiej oraz pomocy w rozwiązaniu emocjonalnych problemów z dziećmi.

W realizowanych programach brali udział przeszkoleni wolontariusze, którzy pomagając w realizacji programu uczyli się pracy z rodzinami marginalizowanymi metodą Indywidualnej Asysty Rodzinnej.

II. Środowiskowe wsparcie osób starszych

W 2014 roku Towarzystwo rozpoczęło realizację programu środowiskowego wsparcia osób starszych.

Celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych pozbawionych oparcia ze strony rodziny i otoczenia społecznego poprzez stworzenie sieci wsparcia umożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb zdrowotnych, socjalnych i emocjonalnych.

Pomoc asystenta skierowana była do osób ubogich, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Praca asystenta w środowisku polegała na nawiązaniu kontaktu i zdobyciu zaufania odbiorców, wszystkie działania realizowane były w porozumieniu i za zgodą podopiecznych, podstawową zasadą było respektowanie podmiotowości, gotowości i decyzji osób objętej projektem. Poza tym asystent nawiązywał kontakt ze wszystkimi członkami rodziny i innymi istotnymi osobami, starał się odbudowywać więzi rodzinne i sąsiedzkie oraz budować społeczny system oparcia umożliwiający funkcjonowanie osobie starszej w swoim środowisku. Asystent stawał się stopniowo rzecznikiem osoby starszej, towarzyszył jej w szukaniu konstruktywnych rozwiązań, pomagał zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, w oparciu o członków rodziny i społeczności lokalnej. W szczególności uczył proszenia o pomoc, komunikowania swoich potrzeb, informowania o problemach. Asystent unikał arbitralności, narzucania swoich pomysłów i rozwiązań oraz niepotrzebnego wyręczania, dążył do zwiększenia samodzielności podopiecznego.

 

 • Pomagał w:
 • rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • rozwiązywaniu problemów rodzinnych
 • zwiększeniu aktywności społecznej
 • poprawie funkcjonowania zadaniowego (samoobsługa, załatwianie ważnych spraw)

 

W okresie od lipca do grudnia 2014 r. asystent objął opieką łącznie 10 osób z terenu gminy Dąbrówka w powiecie wołomińskim. Współpracował też z wolontariuszami, pomagającymi mu w pracy.

Dodatkowo, w przypadku gdy zaszła taka potrzeba osoby starsze i członkowie ich rodzin otrzymywali specjalistyczną pomoc psychologa.

III. Szkolenie zawodowe

Towarzystwo prowadziło w 2014 roku intensywne praktyczne szkolenie stażystów i wolontariuszy w zakresie prowadzonych form reintegracji społecznej.

 1. Szkolenie to obejmowało:
  • wspólne z asystentem kontakty z rodzinami:
  • planowanie kontaktów,
  • omówienia po spotkaniach,
  • formułowanie wniosków,
  • informacje zwrotne,
  • wspólne z asystentem przygotowywanie:
  • diagnozy rodziny
  • programu pomocy rodzinie
 2. udział w cotygodniowych zebraniach zespołu
 3. udział w comiesięcznych superwizjach
 4. W 2014 roku w szkoleniu brało udział 4 wolontariuszy.

IV. Sprawozdanie finansowe

I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
1. Program: "Asysta rodzinna" 19.087,00
2. Program: "Aktywna Dąbrówka" 19.386,00
3. Koszty działalności (materiały, usługi) 4.374,00
4. Składki członkowskie 500,00
  razem 43.347,00
II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 30.000,00
2. Darowizny 12.930,00
3. Pozostałe przychody finansowe  11,00
  razem 42.941,00

 

 

 

 

 

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel./fax 22 622-13-15
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742