Program pomocy rodzinom z dziećmi zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym (2007-2009)

Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin wykluczonych oraz upowszechniane są wypracowane metody pomocy. Program prowadzony jest w środowisku osób i rodzin, które od wielu pokoleń "dziedziczą" biedę, destrukcyjne sposoby radzenia sobie z problemami (np. przestępczość) oraz inne skutk wykluczenia społecznego.

W ramach projektu terapeuci zatrudnieni w Towarzystwie prowadzą systematyczną pracę z rodzinami, w których występuje równocześnie wiele problemów: uzależnienia, brak pracy, bieda, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, problemy z prawem, problemy mieszkaniowe. Szczególną opieką i pomocą otaczane są rodziny zagrożone odebraniem im dzieci. W pracy z rodzinami terapeutom towarzyszą wolontariusze, którzy pomagając w pracy uczą się zawodu.


Nasze programy

Udzielamy również bezpłatnej pomocy pedagogicznej i wsparcia w rozwiązaniu problemów z nauką dzieciom.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny)
Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel./fax 22 622-13-15
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742