Pomoc rodzinom w budowaniu partnerskich relacji z dziećmi

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Udzielamy bezpłatnego wsparcia terapeutycznego osobom i rodzinom, które:

 • z powodu problemów osobistych, rodzinnych lub społecznych nie radzą sobie z codziennością,
 • trwają w konflikcie, którego nie potrafią rozwiązać,
 • ich członkowie doświadczają przemocy,
 • przeżywają trudności wychowawcze z dziećmi,
 • przeżywają kryzysy związane z trudnościami w komunikacji wewnątrz rodziny
 • są zagrożone odebraniem dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Udzielamy również bezpłatnej pomocy pedagogicznej i wsparcia w rozwiązaniu problemów z nauką dzieciom.

Warunkiem udziału w programie jest całkowita dobrowolność, chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów. Osoby zatrudnione w Towarzystwie Reintegracji Społecznej mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Uważamy, iż realne przyczyny konfliktów w rodzinie kryją się we wzorcach wyniesionych z domów, szczególnie z doświadczeń wczesno-dziecięcych, wzajemnych oczekiwań na wstępie związku, jego historii, przebiegu wojen domowych oraz sposobów ich rozwiązywania. Dlatego w miarę możliwości wsparciem terapeutycznym staramy się objąć całą rodzinę.

W trakcie pomocy koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu problemów leżących u podłoża kryzysu w rodzinie. Wsparcie obejmuje także ich rozwiązywanie oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na efektywne zaspokajanie własnych potrzeb bez naruszania granic i potrzeb innych.

W ramach naszego Programu proponujemy następujące formy pomocy i wsparcia:

 • porady i konsultacje dla rodzin,
 • konsultacje psychologiczne i wychowawcze,
 • interwencje kryzysowe,
 • wizyty domowe,
 • wsparcie terapeutyczne dla rodzin,
 • wsparcie edukacyjne dzieci, terapię pedagogiczną

 

Udział w programie poprzedzony jest wstępnymi kontaktami z osobami zainteresowanymi pomocą, służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości oraz wspólnemu uzgodnieni programu i zasad pomocy.

Osoby zainteresowane konsultacją przyjmowane będą po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Spotkania mogą odbywać się w domu, poradni PP w lub w siedzibie Towarzystwa. Decyzja o udziale w programie może być podjęta przez odbiorcę po konsultacji i wspólnym ustaleniu celu i zakresu pomocy. Podjęcie współpracy z rodziną wymaga indywidualnych spotkań z konsultantem lub terapeutą przez wszystkich członków rodziny.

Termin konsultacji można uzgodnić telefonicznie w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00.

 


Nasze programy

Udzielamy również bezpłatnej pomocy pedagogicznej i wsparcia w rozwiązaniu problemów z nauką dzieciom.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny)
Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel./fax 22 622-13-15
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742