Asysta rodzinna

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny). Projekt zakłada aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin. Dodatkowym celem jest wprowadzanie aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi. Projekt obejmie pomocą ok. 25 rodzin z Warszawy i okolic, którym udzielana będzie wszechstronna pomoc socjalna, psychologiczna itp. przeciwdziałająca rozpadowi rodziny lub mająca na celu jej reintegrację. Projekt zakłada wdrażanie modelu Indywidualnej Asysty Rodzinnej wypracowanego w ramach projektu PIW EQUAL "Druga Szansa". Dodatkowo, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, poszczególni członkowie rodziny mogą uzyskać specjalistyczną pomoc polegającą na terapii uzależnienia, terapii małżeńskiej, pomocy w rozwiązaniu emocjonalnych problemów z dziećmi. Projekt zakłada udział wolontariuszy, którzy pomagając w realizacji projektu będą uczyli się pracy z rodzinami marginalizowanymi metodą Indywidualnej Asysty Rodzinnej.

 


Nasze programy

Udzielamy również bezpłatnej pomocy pedagogicznej i wsparcia w rozwiązaniu problemów z nauką dzieciom.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny)
Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin

KONTAKT

Doświadczony zespół Towarzystwa Reintegracji Społecznej

Towarzystwo Reintegracji Społecznej zostało powołane 18.12.2006r. przez osoby od lat pracujące z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie. Założyciele Towarzystwa, to głównie psycholodzy, pedagodzy i asystenci rodzinni zaangażowani w reformę systemu pomocy społecznej. Towarzystwo zostało powołane w celu prowadzenia i wspierania środowiskowych programów reintegracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu, a także popularyzowaniu wiedzy, metod i standardów z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Biuro:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel./fax 22 622-13-15
e-mail: biuro_trs@wp.pl
Nasze konto:
ING Bank Śląski Oddział Warszawa
Nr 91 1050 1038 1000 0023 1655 1742