TOWARZYSTWO REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Jesteś   osobą
odwiedzjącą tę stronę

Programy

POMOC RODZINOM W BUDOWANIU PARTNERSKICH RELACJI Z DZIEĆMI
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Udzielamy bezpłatnego wsparcia terapeutycznego osobom i rodzinom, które:

 • z powodu problemów osobistych, rodzinnych lub społecznych nie radzą sobie z codziennością,
 • trwają w konflikcie, którego nie potrafią rozwiązać,
 • ich członkowie doświadczają przemocy,
 • przeżywają trudności wychowawcze z dziećmi,
 • przeżywają kryzysy związane z trudnościami w komunikacji wewnątrz rodziny
 • są zagrożone odebraniem dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Udzielamy również bezpłatnej pomocy pedagogicznej i wsparcia w rozwiązaniu problemów z nauką dzieciom.

Warunkiem udziału w programie jest całkowita dobrowolność, chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów. Osoby zatrudnione w Towarzystwie Reintegracji Społecznej mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Uważamy, iż realne przyczyny konfliktów w rodzinie kryją się we wzorcach wyniesionych z domów, szczególnie z doświadczeń wczesno-dziecięcych, wzajemnych oczekiwań na wstępie związku, jego historii, przebiegu wojen domowych oraz sposobów ich rozwiązywania. Dlatego w miarę możliwości wsparciem terapeutycznym staramy się objąć całą rodzinę.

W trakcie pomocy koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu problemów leżących u podłoża kryzysu w rodzinie. Wsparcie obejmuje także ich rozwiązywanie oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na efektywne zaspokajanie własnych potrzeb bez naruszania granic i potrzeb innych.

W ramach naszego Programu proponujemy następujące formy pomocy i wsparcia:

 • porady i konsultacje dla rodzin,
 • konsultacje psychologiczne i wychowawcze,
 • interwencje kryzysowe,
 • wizyty domowe,
 • wsparcie terapeutyczne dla rodzin,
 • wsparcie edukacyjne dzieci, terapię pedagogiczną

Udział w programie poprzedzony jest wstępnymi kontaktami z osobami zainteresowanymi pomocą, służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości oraz wspólnemu uzgodnieni programu i zasad pomocy.

Osoby zainteresowane konsultacją przyjmowane będą po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Spotkania mogą odbywać się w domu, poradni PP w lub w siedzibie Towarzystwa. Decyzja o udziale w programie może być podjęta przez odbiorcę po konsultacji i wspólnym ustaleniu celu i zakresu pomocy. Podjęcie współpracy z rodziną wymaga indywidualnych spotkań z konsultantem lub terapeutą przez wszystkich członków rodziny.

Termin konsultacji można uzgodnić telefonicznie w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00.


ŚRODOWISKOWE WSPARCIE OSÓB STARSZYCH
tel. 22 622 13 15

Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.

W projekcie mogą brać udział wszystkie osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gmin położonych wokół Zalewu Zegrzyńskiego, zainteresowane uzyskaniem pomocy, udziałem w zajęciach ruchowych, profilaktycznych lub udziałem w grupie wsparcia.

Udział w programie poprzedzony jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości zgłaszającej się osoby oraz uzgodnieniu zasad i zakresu udziału w programie.

  W ramach programu proponujemy następujące formy pomocy i aktywności:
  • Pomoc asystenta Seniora - pomoc asystenta skierowana jest do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Asystent pomaga w:
  • rozwiązywaniu problemów socjalnych
  • rozwiązywaniu problemów rodzinnych
  • zwiększeniu aktywności społecznej
  • załatwianiu ważnych spraw
 • Pomoc psychologiczna - pomoc psychologa dotyczy między innymi wszystkim problemów związanych z lękiem, samotnością, bezradnością, brakiem wiary w swoje możliwości, depresją, konfliktami rodzinnymi.
 • Zajęcia ruchowe – cykl cotygodniowych, różnorodnych zajęć związanych z aktywnością fizyczną dla Seniorów. Spotkania odbywać się będą w małych grupach a zajęcia dostosowane będą do możliwości uczestników.
 • Zajęcia komputerowe - zajęcia przygotowywać będą do korzystania z komputera: jak szukać interesujących i potrzebnych informacji, jak można komunikować się z innymi ludŸmi i jak unikać zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 • Zajęcia tematyczne - cykliczne spotkania poświęcone wspólnemu organizowaniu różnych form wspólnego spędzania wolnego czasu
 • Pomoc prawna – konsultacje w zakresie problemów formalno-prawnych.

Program realizowany jest na terenie gmin Dąbrówka, Radzymin, Serock, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna.

Przyjmujemy też zgłoszenia osób w różnym wieku, zainteresowanych wolontariatem i pomocą osobom starszym.


ASYSTA RODZINNA
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu jest pomoc rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzinom, które chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej (reintegracja rodziny). Projekt zakłada aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin. Dodatkowym celem jest wprowadzanie aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi. Projekt obejmie pomocą ok. 25 rodzin z Warszawy i okolic, którym udzielana będzie wszechstronna pomoc socjalna, psychologiczna itp. przeciwdziałająca rozpadowi rodziny lub mająca na celu jej reintegrację. Projekt zakłada wdrażanie modelu Indywidualnej Asysty Rodzinnej wypracowanego w ramach projektu PIW EQUAL "Druga Szansa". Dodatkowo, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, poszczególni członkowie rodziny mogą uzyskać specjalistyczną pomoc polegającą na terapii uzależnienia, terapii małżeńskiej, pomocy w rozwiązaniu emocjonalnych problemów z dziećmi. Projekt zakłada udział wolontariuszy, którzy pomagając w realizacji projektu będą uczyli się pracy z rodzinami marginalizowanymi metodą Indywidualnej Asysty Rodzinnej.
Program pomocy rodzinom z dziećmi zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym (2007-2009)

Celem projektu jest stworzenie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej. W ramach tego modelu prowadzony jest też program praktycznego szkolenia kadry do pracy w środowiskach osób i rodzin wykluczonych oraz upowszechniane są wypracowane metody pomocy. Program prowadzony jest w środowisku osób i rodzin, które od wielu pokoleń "dziedziczą" biedę, destrukcyjne sposoby radzenia sobie z problemami (np. przestępczość) oraz inne skutk wykluczenia społecznego.

W ramach projektu terapeuci zatrudnieni w Towarzystwie prowadzą systematyczną pracę z rodzinami, w których występuje równocześnie wiele problemów: uzależnienia, brak pracy, bieda, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, problemy z prawem, problemy mieszkaniowe. Szczególną opieką i pomocą otaczane są rodziny zagrożone odebraniem im dzieci. W pracy z rodzinami terapeutom towarzyszą wolontariusze, którzy pomagając w pracy uczą się zawodu.Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij